Markerkant 1206-02 Almere-Stad, Flevoland, Netherlands
+31 (0)6 579 70 372
TattooMitchellAlmere@Gmail.com

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland en worden door ons afgegeven of toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens te raadplegen via het internet, op de website www.tattoomitchellalmere.nl, alsmede in de shop. 

1 Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd.

1.1 TattooMitchell: eenmanszaak, gevestigd te Almere aan de Markerkant 1206-02, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65521218.

1.2 Tatoeage: de handeling bestaande uit, via intradermale injectie van kleurproducten, het creëren op de huid van een permanent en of duurzaam merkteken, of een permanente en/of duurzame tekening, of het versterken van gelaatstrekken. Een tatoeage is permanent en onomkeerbaar.

1.3 Piercing, implant: het doorboren van de opperhuid, slijmvlies, onderliggend weefsel of kraakbeen, om er een siervoorwerp in te brengen.

1.4 Opdrachtgever: de meerderjarige natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met TattooMitchell voor het laten aanbrengen van een tatoeage, piercing of permanente make-up. Onder opdrachtgever wordt ook verstaan de natuurlijke persoon die zich door TattooMitchell laat behandelen of aan wie TattooMitchell producten of diensten levert.

1.5 Opdrachtnemer: TattooMitchell of elke daartoe gemachtigde medewerker van TattooMitchell.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer, waaronder ook begrepen medewerkers van opdrachtnemer en eventuele derden waarvoor opdrachtnemer ingevolge de wet aansprakelijk is, en opdrachtgever. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en met toestemming van TattooMitchell worden afgeweken.

2.2 De opdrachtgever die een overeenkomst sluit met TattooMitchell en het toestemmingsformulier ondertekent, gaat uitdrukkelijk akkoord met de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

3 Bijzondere bepalingen

3.1 De handelingen uit 1.2 en 1.3 zijn onderworpen aan de hygiëne voorschriften welke door de GGD zijn opgesteld.

3.2 De hygiëne voorschriften van de GGD kunnen, indien gewenst, worden ingezien bij TattooMitchell.

3.3 De kleurstoffen die voor het tatoeëren worden gebruikt, voldoen aan het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

3.4 Tatoeages, piercings en permanente make-up worden normaliter alleen gezet bij personen van 16 jaar of ouder. Personen tussen de 14 en de 16 jaar dienen vergezeld te zijn van een wettelijk vertegenwoordiger, die zich als zodanig kan legitimeren. Deze dient schriftelijk toestemming te geven voor het zetten van een tatoeage, piercing of het aanbrengen van permanente make-up.

4 Eigen verantwoordelijkheid

4.1 Opdrachten aan opdrachtnemer worden gegeven voor eigen risico en onder eigen verantwoording van de opdrachtgever.

4.2 Opdrachten worden door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verstrekt door middel van ondertekening van het toestemmingsformulier. Met de ondertekening van het toestemmingsformulier verklaart opdrachtgever alles naar waarheid te hebben ingevuld en alle gegevens die van belang zijn voor het geven van de opdracht, te hebben medegedeeld.

4.3 Opdrachtgever verklaart door ondertekening van het toestemmingsformulier bekend te zijn met alle op het toestemmingsformulier vermelde mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder de (mogelijke) medische en maatschappelijke gevolgen.

4.4 Opdrachtgever is bekend met de permanente aard van een tatoeage of permanente make-up. Opdrachtgever is tevens op de hoogte van het feit dat de door opdrachtnemer aangebrachte tatoeage of permanente make-up, nooit volledig of cosmetisch aantrekkelijk kan worden verwijderd.

4.5 Opdrachtnemer heeft het recht om een opdrachtgever en of zijn wettelijke vertegenwoordiger naar een geldig legitimatiebewijs te vragen, hiervan kopieën te maken en deze te bewaren. Wanneer een legitimatiebewijs niet kan worden overlegd, kan opdrachtnemer de opdracht weigeren.

5 Aansprakelijkheid

5.1 TattooMitchell is slechts aansprakelijk voor directe schade (derhalve geen gevolgschade) die zich openbaart binnen 1 jaar na de datum van afronding van de opdracht van of aan de opdrachtgever, die aan haar opzet of grove schuld te wijten is, tot het bedrag waarvoor zij is verzekerd krachtens een verzekering die gebruikelijk is in de branche, echter met een maximum van het bedrag dat daadwerkelijk terzake door haar schadeverzekeraar wordt uitgekeerd. TattooMitchell is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit, of verband houdt met het gebruik van producten die inwerken op het lichaam, waaronder begrepen piercings en implants. Het laten aanbrengen en het gebruik van dergelijke producten vindt plaats geheel op basis van eigen risico van de opdrachtgever.5.2 TattooMitchell is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken. 

5.3 TattooMitchell bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

5.4 TattooMitchell is terzake van door haar doorgeleverde zaken, welke afkomstig zijn van derden, slechts aansprakelijk voor zover de derde zijn aansprakelijkheid niet heeft uitgesloten.

5.5 Opdrachtgever vrijwaart TattooMitchell tegen alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd, terzake van schade en/of verlies, welke voor deze derde in verband met de door TattooMitchell geleverde zaken mocht ontstaan.

5.6Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van TattooMitchell ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.

5.7 Opdrachtnemer heeft de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het beoogde resultaat volgens de overeenkomst te bereiken, maar garandeert dit niet. 

5.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door, en kosten die door de opdrachtgever zijn gemaakt voor het door een derde laten verwijderen van een door opdrachtnemer aangebrachte tatoeage, piercing of permanente make-up.

5.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door en kosten van het verwijderen of veranderen van een tatoeage, piercing of permanente make-up als een opdrachtgever na het aanbrengen hiervan, op zijn/haar besluit om het desbetreffende te laten aanbrengen terug is gekomen.

5.10 Opdrachtgever is verplicht om de door de opdrachtnemer schriftelijk opgegeven aanwijzingen met betrekking tot het onderhoud van de tatoeage, piercing of permanente make-up uit te voeren. 5.11 Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer direct in kennis te stellen van enige schade die naar mening van de opdrachtnemer is ontstaan als gevolg van de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever is uitgevoerd. Indien opdrachtgever zulks van mening is, dient opdrachtgever direct bij constatering van de schade tevens aantoonbaar alle maatregelen te treffen om de schade te beperken of verdere schade te voorkomen die redelijkerwijs van opdrachtgever verwacht mogen worden.

6 Toepasselijk recht

6.1 Op deze algemene voorwaarden en op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden door de rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer beslecht.6.3 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk
bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

7 Tot stand komen van een overeenkomst

7.1 Overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komen tot stand nadat de opdrachtnemer een door TattooMitchell uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard, het toestemmingsformulier daartoe door opdrachtgever is ondertekend en de opdrachtgever heeft voldaan aan de (aan)betalingsverplichtingen als omschreven in artikel 9.

7.2 Eventuele latere veranderingen of aanpassingen aan het overeengekomen ontwerp vallen niet onder de overeenkomst.

8 Verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer

8.1 De opdrachtgever is verplicht om zich door middel van beschikbare media, zoals internet, te informeren over de aard van de opdracht die hij/zij geeft alsmede de meningen van (medisch) deskundigen omtrent de aard van deze ingreep en zich te vergewissen van de mogelijke (medische) risico’s die zijn verbonden aan de opdracht.

8.2 De opdrachtgever is verplicht om in geval van bestaande aandoeningen of een vermoeden daarvan een medisch deskundige te raadplegen voorafgaand aan het laten uitvoeren van een opdracht door de opdrachtnemer. 

8.3 De opdrachtgever dient de tatoeage, piercing of permanente make-up onmiddellijk na het zetten/aanbrengen te controleren. Eventuele constateringen van onjuist handelen door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst dient direct door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te worden gemeld.

8.4 De opdrachtnemer levert de opdrachtgever (schriftelijk) aanwijzingen voor een goede verzorging na het uitvoeren van de opdracht. 

8.5 De opdrachtgever dient binnen 3 tot maximaal 6 weken na het zetten van een tatoeage, het plaatsen van een piercing of het aanbrengen van permanente make-up, de tatoeage, piercing of permanente make-up aan opdrachtgever te tonen. Indien naar mening van opdrachtnemer daartoe aanleiding bestaat, wordt de opdrachtgever het bijwerken van de tatoeage, piercing of permanente make-up, al dan niet tegen een overeengekomen vergoeding, aangeboden. Indien opdrachtgever verzuimt om binnen uiterlijk 6 weken aan opdrachtnemer de tatoeage, piercing of permanente make-up te tonen, of indien vast komt te staan dat de aanleiding of noodzaak tot het bijwerken door toedoen van de opdrachtgever zelf is ontstaan, is opdrachtnemer niet verplicht tot het leveren van enig aanvullende dienst.

Artikel 9 Prijs & Betaling

9.1 Prijsopgaven worden uitsluitend gegeven na het bespreken van de opdracht op de locatie in Almere, en niet via e-mail of telefoon.

9.2 Bij het maken van een afspraak is opdrachtgever verplicht om minimaal 50% van het overeengekomen bedrag voor de opdracht in contanten of pinbetaling te voldoen. 

9.4 Deze aanbetaling wordt verrekend met het resterende bedrag voor de opdracht na voltooiing. Indien de opdrachtgever tenminste  48 uur voorafgaand aan de gemaakte afspraak de afspraak wenst te verzetten, blijft deze aanbetaling geldig tot de volgende afspraak, mits binnen een termijn van maximaal 4 maanden ingepland, te rekenen vanaf de oorspronkelijk overeen gekomen datum. 

9.5 Indien de opdrachtgever zonder tijdige melding vooraf een afspraak niet nakomt, vervalt de aanbetaling en kan het resterende bedrag eveneens door de opdrachtnemer bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever  in verzuim is tot het moment van betaling van het volledig verschuldigde bedrag.9.6 Een aanbetaling wordt nooit terug betaald.

Artikel 10 Overmacht

10.1 TattooMitchell is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.